case plan international ja johtoryhmävalmennus Rohkeudella ja avoimuudella kohti toimivampaa johtoryhmätyöskentelyä

Plan International Suomen ja AS3:n yhteistyö alkoi, kun Plan:lla päätettiin yhdistää aiemmin toimineet kaksi johtoryhmää yhdeksi johtoryhmäksi. Muutoksen myötä organisaatioon tuli tarve saada apua ja tukea johtoryhmän tiimiyttämiseen. Yhteistyön tavoitteena oli lähteä liikkeelle perusasioista, luottamuksen vahvistamisesta ja palautekulttuurin luomisesta, ensin johtoryhmälle ja sen jälkeen koko organisaatiolle.

"Halusimme mukaan ulkopuolisen kumppanin, joka on tukenamme muutoksessa neutraalina ja puolueettomana toimijana ja joka tuo ajatuksia oman toimintaympäristömme ulkopuolelta". Heidi Räsänen, Head of HR, Plan International Suomi

”Johtoryhmä ja sen sujuva työskentely on kriittinen tekijä organisaation menestyksen kannalta. Halusimme mukaan ulkopuolisen kumppanin, joka on tukenamme muutoksessa neutraalina ja puolueettomana toimijana ja joka tuo ajatuksia oman toimintaympäristömme ulkopuolelta. Ulkopuolelta saimme muutokseen myös sellaista osaamista, jota ei löydy omasta organisaatiosta”, Plan International Suomen Head of HR Heidi Räsänen taustoittaa yhteistyön tarvetta.

AS3 valmennuksen jälkeen rohkeus on lisääntynyt

Plan on organisaatio, jossa ihmiset tekevät töitä suurella sydämellä. Talvella tehty henkilöstökyselykin toi esille, että työntekijät kokevat työn merkitykselliseksi. ”Planilaisten on tosi luontevaa ja helppoa antaa positiivista palautetta, mutta vaikeampien asioiden esille tuomiseen on ollut korkea kynnys”, Räsänen toteaa Planin yrityskulttuurista. Tämä heijastuu myös johtoryhmän toimintaan.

”Valmennuksen aikana tehdyt harjoitukset, jossa jokainen uskalsi ottaa myös ongelmakohtia esille, tuotti hedelmällisiä oivalluksia. Kun asioista puhuttiin, huomasi ettei ollut ajatuksien kanssa yksin vaan useat kokivat asiat samalla tapaa. Avoimen palautekulttuurin kautta kehittämistä vaativat asiat lähtivät etenemään”, Heidi Räsänen kuvaa valmennuksen antia.

Valmentajan tulee uskaltaa haastaa. Kehityksen aikaansaamiseksi vaaditaan myös tuskaa. Heidi Räsänen kokee, että AS3 valmennuksen jälkeen organisaatiossa on rohkeus lisääntynyt, ”anteeksipyytely” on jäänyt pois. Kun jokainen uskaltaa jakaa omat ajatukset, on suunta oikea ja organisaatiolla on myös aidosti mahdollisuus kehittyä.

"Growth MindsetFixed Mindset harjoitus auttoi tunnistamaan, missä tilanteissa itsessä esiintyy Growth Mindset piirteitä ja missä Fixed Mindset. Harjoitusten kautta alkoi oppiminen ja oivaltaminen. Kun pysähtyi reflektoimaan miten asiat vaikuttavat itseen ja omaan arkeen, on helppo alkaa työstämään asiaa”, Heidi Räsänen toteaa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen

GROWTH MINDSET - FIXED MINDSET 

Growth Mindset (kasvun ajattelutapa) vs Fixed Mindset (muuttumattomuuden ajattelutapa) haastaa pohtimaan, onko älykkyys, kyvykkyys ja persoonallisuus pysyvää vai voiko ihminen kehittää jatkuvasti potentiaaliaan.

Lähde: Dr Carol S. Dweck: Mindset - How You Can Fulfil Your Potential, 2006.

Tienristeyksessä: jokaisella outplacement-valmennettavalla on edessään valintoja.

Toimiva johtoryhmä varmistaa organisaation toimintakyvyn

Plan on organisaatio, johon vaikuttavat vahvasti globaalit ilmiöt ja poliittiset tilanteet. Planin tulevaisuudelle on kriittistä, että johtoryhmä pystyy työskentelemään hyvin ja Plan pärjää organisaationa omalla alallaan. Siten entistä tärkeämpää on katsoa eteenpäin ja tehdä johtoryhmänä töitä yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Tämä takaa myös valmiudet reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja tarkentaa strategiaa ja suunnitelmia.

”Jos johtoryhmässä katsotaan vain omaa agendaa ja omaa tekemistä, ei organisaationa päästä pitkälle. Myös tavoitteiden kirkastaminen on oleellista, yksi tie siihen on, että saadaan johtoryhmä toimi-maan tiiminä ja yhteisen tavoitteen taakse”, Räsänen toteaa.

Tässä tilanteessa ihmisten johtamisessa valmentava johtaminen ja yksilöllinen esimiestyö korostuvat. On opittava oppimaan ja luotava valmiuksia muuttaa työskentelytapoja sen mukaan mikä on tarve – jokaisen tulee olla valmis elämään muutoksen mukana. Juuri tällöin luottamus ja avoin palautekulttuuri korostuvat, sen pohjalta rakennetaan yhteistä tekemistä.

”Teemmekö oikeita asioita ja mikä on tekemisemme vaikuttavuus? Kun luotamme toisiimme ja uskallamme antaa palautetta, on rohkeutta sanoa mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Isossa kuvassa oleellista on, että johtoryhmä toimii ja varmistetaan näin organisaation toimintakyky", Räsänen kiteyttää valmennuksen merkityksellisyyden.

Plan International Suomi & AS3 yhteistyö

AS3 toteuttaa Plan International Suomelle vuoden 2018 aikana johtoryhmävalmennuksen, joka koostuu kolmesta valmennusmoduulista.

Valmennus pohjautuu vahvasti reflektiomenetelmien hyödyntämiseen. Oma pohdinta, oman toiminnan arviointi ja siitä tietoisemmaksi tuleminen ovat avain oppimiseen ja huippusuoritukseen. Valmennuksen sisältö räätälöitiin pohjautuen Planin tilanteeseen ja toiveisiin sekä AS3 suosituksiin.

Valmennusmoduulien aiheet ovat:

  • Luottamus johtoryhmätyöskentelyn perustana.
  • Palautekulttuurin rakentaminen.
  • Seuranta ja miten tästä eteenpäin.

Valmennukseen osallistuu Planin koko johto. Valmentajana AS3:lta toimii Senior Coach Sari Lindberg.

LUE LISÄÄ AS3 VALMENNUKSISTA

Plan International Suomi

Plan on yksi maailman suurimmista ja vanhemmista lastenoikeusjärjestöistä, jonka tavoitteena on merkittävät ja kestävät parannukset lasten ja nuorten sekä tyttöjen tasaarvon toteutumiseen. Vuonna 1937 perustettu järjestö toimii yli 70 maassa.

PLAN INTERNATIONAL - TUTUSTU LISÄÄ

Miten AS3 voisi olla Teille apuna?

Jätä meille yhdenottopyyntö - palaamme pian asiaan!